วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนการสอนที 1


วิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นม.4 จำนวน 4 คาบ


เรื่อง

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อผสม

สาระสำคัญ

องค์กรประกอบคอมพิวเตอร์ บทบาทหน้าที่ และชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องรับแผ่นบันทึก หรือซีดี การประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถเข้าใจระบบการทำงานของระบบมัลติมีเดีย

จุดประสงค์นำทาง

1. รู้องค์ประกอบ และหน้าที่ของซีดีรอม

2. รู้องค์ประกอบ และหน้าที่ของการ์ดเสียง

3. รู้องค์ประกอบ และหน้าที่ของสแกนเนอร์

เนื้อหา

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อประสม

- หน่วยประมวลผล - แทร็กบอล

- หน่วยความจำ - จอภาพ

- แผ่นบันทึก - เครื่องพิมพ์

- แผ่นซีดี - เมาส์

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครู และนักเรียน อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป

2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ประมาณ 5 คน อภิปรายหน้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ มัลติมีเดีย

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

2. CD – ROM Drive

3. การ์ดเสียง

4. สแกนเนอร์

การวัดผลประเมินผล

วิธีการ

1. ดูจากการร่วมมือในกลุ่ม

2. จากการอภิปรายหน้าห้องเรียน

เครื่องมือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เกณฑ์การประเมิน

สอบถามโดยการสุ่มนักเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน นักเรียนสามารถตอบได้ร้อย 80 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

1. ครูแนะนำ Web Side ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวในอินเทอร์เน็ต

2. ครูทดลองนำแผ่น CD ตัวอย่างของการนำเสนอแบบสื่อประสมให้นักเรียนได้ชม

พื้นหลัง

Click Here to get a Free Hi5 Background